Za pomocą aparatu HRT można również ocenić struktury rogówki, analizować gęstość komórek rogówki a także ocenić jej grubość. Badanie HRT można również ocenić twardówkę jak i kąt przesączania.

Badania te są użyteczne u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej, keratoplastyce, implantacji keratoprotez.